Learn Hindi Language

In this article, you will learn about Hindi Alphabets

Hindi Alphabets - हिंदी वर्णमाला

Hindi Vowels – स्वर (13)

Hindi अं अः
English a aa i ee u oo e ei o au un uh Ri

Hindi Consonants – व्यंजन (36)

ka kha ga gha nga
cha chh ja jha yn
ta thha da dha na
ta tha da dha na
pa pha ba bha ma
ya ra la va
sha sha sa ha
क्ष त्र ज्ञ
ksh tra gya